Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Ducha Świętego we Wrocławiu, ul. Bardzka 2/4, 50-517 Wrocław.

Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać:
na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO),  zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków
przez naszą placówkę.

Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia
lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi). Dane dzieci będą przechowywane nie dłużej
niż do ukończenia przez Państwa dziecko wychowywania przedszkolnego. W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać:  do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody);  przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy; przez okres wskazany w przepisach prawa;  przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym.

Obraz z monitoringu w otoczeniu przedszkola, korytarzach przechowywany jest przez przedszkole przez okres do 30 dni.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa
albo administrator budynku powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Pani/Pana dane przekazuje podmiotom określonym w przepisach prawa do których należą:
– Minister Edukacji Narodowej – dane przekazywane poprze system informacji oświatowej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej;
– sądom, policji i innym organom i służbom prawnie uprawnionych do ich pozyskiwania i przetwarzania w związku z realizacją swoich zadań ustawowych – jeśli o nie wystąpią.
– podmiotom przetwarzającym Wasze dane w naszym imieniu przez inne podmioty w związku z realizacją procesu nauczania,
w tym:
– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub dostarczającym nam usługi informatyczne
– podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie poczty elektronicznej i innych usług komunikacji elektronicznej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników niektóre miejsca są objęte monitoringiem wizyjnym z rejestracją obrazu na zasadach określonych w art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Administratorem tych danych jest przedszkole.
Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych
oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, jeśli są błędne (niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia danych (dotyczy tylko tych danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa),ograniczenia przetwarzania,
przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, wycofania zgody na przetwarzanie danych, których podstawą przetwarzania była wyrażona wcześniej zgoda, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani danych.

Інформаційний пункт для дітей та батьків

Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / EC (загальний регламент про захист персональних даних) – далі іменований GDPR, I повідомити, що:

 1. Адміністратором ваших персональних даних є Rzymskokatolicka Parafia pw. Ducha Świętego we Wrocławiu, ul. Bardzka 2/4, 50-517 Wrocław
 2. Уповноважений із захисту даних – Марек Адамашек, з яким можна зв’язатися

електронною поштою: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl та за телефоном: +48 608294903

 1. Ми будемо використовувати персональні дані дітей та батьків, отримані у зв’язку з відвідуванням дітей нашого закладу: на підставі вашої окремої згоди, для чітко визначених окремих цілей – наприклад, згоди на використання зображення дитини (юридично підстава: стаття 6 (1) (a) GDPR), коли це необхідно для виконання контракту, стороною якого є суб’єкт даних (правова основа: стаття 5 (1) (b) GDPR), в відповідно до положень закону з метою здійснення діяльності освітнього закладу, зокрема на підставі Закону про освіту, Закону про систему освіти та Закону про інформаційну систему освіти (правова основа: стаття 6 (1) (c). ) GDPR), для виконання завдань, що виконуються в суспільних інтересах – наприклад, збирання інформації про дітей-одержувачів (правова основа: стаття 6 (1) (e) GDPR).
 2. Надання персональних даних у визначеному законом обсязі є необхідним нашим закладом для здійснення навчальної, освітньої та доглядової діяльності. Відмова в їх наданні перешкодить нашому закладу виконувати ці обов’язки.
 3. Надання персональних даних у решті обсягу є добровільним, але необхідним для виконання конкретної вигоди чи послуги (відмова в їх наданні перешкодить виконанню виконання чи послуги). Дані про дітей зберігатимуться не довше, ніж доки ваша дитина закінчить дошкільну освіту
 4. Залежно від правової основи, що випливає з GDPR, на підставі якої ми зібрали персональні дані вас або ваших дітей, ми будемо використовувати дані: доки згоду на використання персональних даних не буде відкликано (відкликання згоди не впливає на законність використання даних до отримання згоди на відкликання); на термін, необхідний для виконання всіх зобов’язань і можливих претензій, що випливають з укладеного договору; • на строк, визначений законом; на період, необхідний для виконання завдання, що виконується в інтересах суспільства.
 5. Зображення шкільного моніторингу в околицях садка та в коридорах зберігається садком до 30 днів. У разі, якщо записи зображень є доказом у провадженні, що здійснюється відповідно до закону, або Школі чи адміністратору будівлі стало відомо, що вони можуть бути доказом у провадженні, зазначений вище строк продовжується до остаточного завершення провадження.
 6. Ваші дані як учня школа передає особам, зазначеним у правових нормах, до яких належать:
 • Міністр національної освіти – дані надаються через освітню інформаційну систему

в обсязі, що випливає з положень Закону про освітню інформаційну систему;

 • суди, поліція та інші органи та служби, які законно уповноважені їх отримувати

та опрацювання у зв’язку з виконанням своїх статутних завдань – за їх вимогою.

 • організації, які обробляють ваші дані від нашого імені іншими особами у відносинах

із здійсненням навчального процесу, у тому числі:

 • організації, які керують нашими системами ІКТ або надають нам ІТ-послуги
 • суб’єкти, які надають нам електронну пошту та інші послуги електронного зв’язку.
 1. З метою забезпечення безпеки дітей та працівників окремі місця підлягають відеоспостереження із записом зображення на умовах, визначених ст. 108а Закону про освіту. Контролером даних є дитячий садок.
 2. Відповідно до положень закону про захист даних, ви маєте право:

отримати доступ до вмісту ваших даних та отримати його копію, виправити свої дані, якщо вони неправильні (не відповідають фактам), видалити дані (стосується лише даних, які не є необхідними

з точки зору законодавчих положень), обмеження обробки, а окремі положення можуть виключати можливість реалізації цього права, відкликання згоди на обробку даних, обробка яких була заснована на попередньо наданій згоді, та права на подання скаргу до голови Управління захисту персональних даних на незаконну обробку ваших даних.