Polityka RODO

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016) mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane osobowe. W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną̨ treścią̨ i podpisem, 1. Rzymskokatolicka Parafia pw. Ducha Świętego we Wrocławiu, ul. Bardzka 2/4, 50-517 Wrocław staje się ich administratorem.

W sprawach dotyczących Państwa praw wynikających z RODO możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marek Adamaszek kierując korespondencję tradycyjną na adres placówki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pisząc na adres email: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu obsługi przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą̨ wyrażają Państwo poprzez zgłoszenie się̨ w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy, jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 22 Kodeksu Pracy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdą Państwo w klauzulach zamieszczonych na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa, który może być́ rożny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć́ w sekretariacie naszej placówki.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nasza Placówka stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność́ integralność́ Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują̨ śṙodki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

Mają Państwo prawo do:

dostępu do treści swoich danych osobowych – oznacza to, ze możecie Państwo prosić, abyśmy wyeksportowali z baz danych informacje, jakie posiadamy na Państwa temat i przesłali je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej,
poprawiania danych – jeżeli przetwarzane przez nas dane są̨ nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia,
ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać́, aby zakres danych został ograniczony, o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się̨ wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji zawartej z nami umowy,
żądania usunięcia danych – prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, abyśmy usunęli wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa,
przenoszenia danych do innego administratora danych – jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych możecie Państwo poprosić, abyśmy wyeksportowali Państwa dane do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych placówki
lub listownie na adres placówki z dopiskiem „RODO”.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.