Zasady rekrutacji

 

1. Dzieci przyjmuje się do Domowego Przedszkola po przeprowadzeniu wstępnej rekrutacji, a terminy i zasady               przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole.

2. Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy dzieci kontynuujących wychowanie Domowym Przedszkolne oraz nie dotyczy dzieci przyjmowanych do Domowego Przedszkola w trakcji roku szkolnego.

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

4. Rekrutację w Domowym Przedszkolu prowadzi się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

5. Informacja o zapisach dzieci do Domowego Przedszkola „Duszek” ogłaszana może być w formie:
1) oferty wywieszonej w widocznym miejscu w placówce,
2) na stronie internetowej Parafii p.w. Ducha Świętego we Wrocławiu.

6. Podstawą przyjęcia dziecka do punktu jest podpisanie umowy zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi           a przedstawicielem organu prowadzącego.

7. Do Domowego Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Wrocław.

8. W miarę wolnych miejsc do Domowego Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu całego roku szkolnego.

9. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać ich wiek, potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania.

Wniosek o przyjęcie – plik do pobrania
Wzór umowy – plik do pobrania
Upoważnienie – plik do pobrania